BST - Bazénové Super Tablety mini

Značka: CHEMOFORM
450 Kč 372 Kč bez DPH
Skladem

Tablety s vícenásobným účinkem. Jsou složeny ze tří hlavních složek - chlorová dezinfekce, algicidní látky a vločkovače. Slouží k dlouhodobé údržbě bazénu a vířivky.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Chlor likviduje bakterie a viry, rozkládá nežádoucí látky, algicid zamezuje růstu řas a vločkovač sráží mikroskopické znečištění do vloček schopných se zachytit na běžných filtračních zařízeních. Jsou vhodné pro malé bazény a vířivky.

 

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Popis první pomoci
• Všeobecné pokyny:
Příznaky otravy se mohou projevit až po mnoha hodinách, proto je nutný lékařský dohled nejméně 48 hodin po nehodě.
• Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře.
• Při styku s kůží: Zavést lékařské ošetření.
• Při zasažení očí:
Ihned povolat lékaře.
Oči s otevřenými víčky vyplachovat po více minut proudem tekoucí vody. Při přetrvávajících potížích se poradit s lékařem.

• Při požití:
Vypláchout ústa a bohatě zapíjet vodou.
Ihned vyhledat lékaře.
• 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Další relevantní informace nejsou k dispozici.
• 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Další relevantní informace nejsou k dispozici

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a
připojené informace o přípravku.

Obsahuje: symklosen, 920 mg/g; síran měďnatý, pentahydrát, 5 mg/g

Kategorie: desinfekce vody chlorová

×

Splátková kalkulačka ESSOX