Compactal 1 l - čištění/odstranění povrchových usazenin

Značka: CHEMOFORM
275 Kč 227 Kč bez DPH
Skladem

Compactal odstraňuje vodní kámen a jiné pevné usazeniny, odstraňuje řasy a zabarvení od rzi. Nepoškozuje chorkaučukové barvy a nátěry z umělých pryskyřic, je velmi úsporný.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Návod k použití:

Čištění se provádí při vypuštěném bazénu. Přípravek rozřeďte vodou podle druhu a síly znečištění od 1:3 do 1:10, naneste na čištěnou plochu, překartáčujte a nechte působit 5-10 minut. Poté ještě jednou překartáčujte a důkladně opláchněte vodou. U míst s odolnější nečistotou postup opakujte. Při údržbě větších ploch rozdělte čištění na více jednotlivých úseků. Přípravek nenechte na čištěné ploše zaschnout! Ošetřované plochy je nutné důkladně opláchnout, aby se přípravek nedostal při napouštění do bazénové vody. Materiály citlivé na kyseliny, jako je mramor, smalt, chrom nebo ocel chraňte před postříkáním. Koncentrovaný přípravek nesmí vniknout do kanalizace.

Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi!

Obsah: 1 l

H290 Může být korozivní pro kovy.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. 

Popis první pomoci
• Všeobecné pokyny: Neprodleně odstranit části oděvů znečistěné produktem.
• Při nadýchání: Při bezvědomí uložit a přepravit ve stabilní poloze na boku.
• Při styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.
• Při zasažení očí:
Ihned povolat lékaře.
Otevřené oči po více minut oplachovat pod tekoucí vodou a poradit se s lékařem.
• Při požití:
Vypláchout ústa a bohatě zapíjet vodou.
Bohatě zapíjet vodou a dýchat čerstvý vzduch. Neprodleně vyhledat lékaře.
• 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Další relevantní informace nejsou k dispozici.
• 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Další relevantní informace nejsou k dispozici.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a
připojené informace o přípravku.

Obsahuje: neiontové povrchově aktivní látky < 5 %, parfémy < 5 %, fosforečnany 5-15%, kyselina chlorovodíková, kyselina fosforečná

×

Splátková kalkulačka ESSOX