Compactal Gel 1 l - čistič bazénu s vysokou účinností

Značka: CHEMOFORM
345 Kč 285 Kč bez DPH
Skladem

Compactal Gel odstraňuje nánosy vodního kamene a jiné znečištění na stěnách bazénu včetně nežádoucí linky vznikající podél vodní hladiny. Vhodný pro všechny typy vířivek a bazénů.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Návod k použití:

K čištění stěn bazénu je třeba lehce snížit hladinu vody. Přípravek naneseme pomocí houby a necháme krátce působit. Následně vyčistíme vlhkou houbou, pokud možno tak, aby prostředek nestékal do bazénové vody. Při silném znečištění je třeba postup zopakovat.

H290 Může být korozivní pro kovy.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H400 Velmi toxický pro vodní organismy.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Popis první pomoci
• Všeobecné pokyny: Neprodleně odstranit části oděvů znečistěné produktem.
• Při nadýchání: Při bezvědomí uložit a přepravit ve stabilní poloze na boku.
• Při styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.
• Při zasažení očí: Otevřené oči po více minut oplachovat pod tekoucí vodou a poradit se s lékařem.
• Při požití:
Vypláchout ústa a bohatě zapíjet vodou.
Bohatě zapíjet vodou a dýchat čerstvý vzduch. Neprodleně vyhledat lékaře.
• 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Další relevantní informace nejsou k dispozici.
• 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Další relevantní informace nejsou k dispozici. 

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a
připojené informace o přípravku.

Obsahuje: Kationtové povrchově aktivní látky < 5 %, Parfémy < 5 %, fosforečnany 5-15 %, Kyselina chlorovodíková, Kyselina fosforečná 

Nikdy nemíchat s jinými chemikáliemi!

Obsah: 1 l

×

Splátková kalkulačka ESSOX